PlatoProtocol


HOME ] Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] [ PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]


Publicatie PlatoProtocol onderzoek

Het PlatoProtocol onderzoek had tot doel, om te kijken of er positieve effecten bereikbaar waren bij kinderen met autisme en ADHD en hun ouders. De resultaten van het PlatoProtocol onderzoek zijn uitgevoerd bij een groep van 12  ouders en 11 kinderen.  De omvang van de groep blijkt breed genoeg geweest te zijn om een aantal zaken duidelijk naar voren te krijgen. 

Doel van het onderzoek:

De samenstelling van het PlatoProtocol beter uitbalanceren. Het PlatoProtocol is een programma van dieet, vitaminen en mineralen, met als doel zoveel als mogelijk aanvallen te doen op tekorten en ziekten die voorkomen bij Autisme, ADHD en PDD-NOS en dergelijk soort complexe problematieken.  

 Uitvoering van het onderzoek:

De praktische metingen van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek werden gedaan door een voedingsdeskundige met tientallen jaren ervaring. De samenstelling van het PlatoProtocol is gedaan door Kees de Vries evenals de uitwerking en analyse. 

Het PlatoProtocol:

Het PlatoProtocol is een test op 203 verschillende punten. De test wordt de eerste maal “onbehandeld” uitgevoerd. Na toediening van enkele druppels wordt de test nogmaals uitgevoerd. Per getest punt wordt de waarde gelijkwaardig berekend (0 = niets / nee, 1 = licht gevoelig / weinig,  2 = intolerant / matig,  3 = allergie / sterk) Een ziekte wordt dus gelijkgesteld aan bv. een overgevoeligheid voor een E-nummer. De reden waarom hier een gelijke behandeling wordt gehanteerd tussen sterk verschillende onderwerpen is, dat we de gevolgen van de ziekte of de overgevoeligheid niet eenduidig kennen. Oorzaak en gevolg van deze punten zijn nog onduidelijk. Hoewel mag worden aangenomen, dat er een wegingsverschil zit tussen een intolerantie voor bv. E-nummer 621 en bv. Gluten, hebben we dit toch gemeend zo te moeten weergeven. Iedere andere weging zou op dit moment een ongefundeerde verstoring geven van de resultaten.

Wie werden getest:

De testen werden uitgevoerd op personen die zijn gediagnosticeerd door diverse instituten, zoals GGZ, huisarts, neuroloog e.d. Het diagnosespectrum loopt van Autisme tot PDD-NOS en ADHD. Ter controle wordt eveneens de moeder getest. In 1 geval werd eveneens de vader getest.

Remedie:

Tussen de testen wordt aan de geteste persoon een aantal druppels toegediend. Het resultaat is dat het aantal getelde punten (foutpunten) uit de eerste test vermindert met 16% tot 77% voor de kinderen en met 4% tot 23% voor de moeders. Bij de enige vader vermindert na toediening het aantal foutpunten met ruim 49%.

Puntentelling PlatoProtocol:

Van de 203 punten die het Plato-Protocol telt, kan een resultaat worden gegeven van tussen 0 en 3 punten. De totalen worden opgeteld. Het minimale aantal punten is 0 (nul) en het maximale is 609 punten. (203 x 3 punten). De uitslagen zijn als volgt:

Kinderen:

1e meting:  2e meting:                     Verbetering

 1. 219                  182                              16,89 %

 2. 275                  63                                77,09 %

 3. 258                  184                              12,57 %

 4. 32                    32                                0       %                        Heeft het PlatoProtocol reeds gevolgd

 5. 174                  145                              16,67 %

 6. 197                  65                                67,01 %

 7. 185                  145                              21,62 %

 8. 163                  67                                58,90 %

 9. 166                  112                              32,53 %

 10. 378                  99                                73,81 %

 11. 222                  131                              40,99 %

 Dus hoe minder punten hoe beter de gesteldheid.

Vergiftiging bij moeders

Bij de metingen blijkt dat bij 91% van de moeders sprake is van een meervoudige vergiftiging met zware metalen (kwik, lood, cadmium).  De enige moeder waarbij geen zware metalenvergiftiging is geconstateerd heeft een ontgiftingskuur gevolgd. In de gevallen van vergiftigingen met zware metalen komen bij de moeders per zwaar metaal scores van 75% tot 85% voor. Bij de kinderen is dit 21% tot 48%, beduidend lager dus. Mogelijk is er een verband aanwezig tussen de vergiftiging van de moeder die reeds voor de geboorte van het kind aanwezig was. De "besmetting" met zware metalen kan dus prenataal zijn doorgegeven. De reactie van de kinderen op de druppels heeft als gevolg dat het aantal gevallen van vergiftiging van 30% afneemt tot 20%. Een lichaam in balans kan veel beter omgaan met vervuilingen en deze zelfstandig afstoten.

Emotionele betrokkenheid van moeders

De emotionele betrokkenheid van de moeders bij hun kinderen is groot. De verhouding in zwaarte van de emotionele punten uit de test is ouders : Kinderen = 10 : 9. Dit betekent, dat emotionele testpunten bij de ouders zwaarder zijn dan bij hun kinderen. Dit doet vermoeden, dat er een mogelijk oorzakelijk verband bestaat, tussen wat moeders tijdens de zwangerschap hebben gevoeld en wat is "overgedragen" op hun kinderen. Dat het hier om "geleend" emotioneel erfgoed gaat blijkt wel uit het feit, dat na de toediening van de druppels deze emotionele belasting bij de kinderen direct vermindert met ruim 35%.

Geconstateerde tekorten bij moeders en kinderen

De tekorten aan vitaminen en mineralen bij zowel moeder als kind zijn sterk aanwezig. Meest opvallende detail is, dat in die gezinnen waar men gebruik maakt van zware vitaminen- mineralenpreparaten de moeder deze kennelijk niet inneemt. De tekorten schommelen bij de moeders tussen 82% en 100% van de gevallen. Bij de kinderen ligt dit ongeveer gelijk. Er is mogelijk ook een verband met de grote hoeveelheid stress die moeders ervaren. Stress leidt tot meerverbruik van vitaminen en mineralen.

Gelaagdheid van problemen

Uit de testen blijkt in veel gevallen dat de problematiek gelaagd is. Hiermee wordt bedoeld, dat als er 1 probleem is opgelost, een ander onderliggend probleem zich voordoet. Als voorbeeld: Iemand test op Coeliakie in de eerste test positief. Na de druppels test Coeliakie niet meer positief, maar wel darmslijmvliesproblemen, die in de eerste ronde negatief was.

Hoever is verbetering mogelijk?

Als we kunnen slagen in het voorschrijven van de juiste voeding en preparaten, dan is een sterke reductie mogelijk van de kenmerken van het autistisch spectrum, ADHD, PDD-NOS e.d. Het kind dat het PlatoProtocol geheel heeft gevolgd bewijst dat er een verband bestaat tussen het gebruik hiervan en de resultaten. Het gemiddelde aantal foutpunten per persoon ligt op 223, onbehandeld. Terwijl het aantal punten van degene die het PlatoProtocol gevolgd heeft op 32 ligt. Dit is significant lager (-/- 86% ten opzichte van dit gemiddelde).

Samenhang in de aanpak

Het blijkt dat een samenhangende aanpak van de bekende probleemgebieden resultaat oplevert.

 Conclusies:

 1. De geteste druppels werken goed (16% tot 77% vermindering van de problematiek voor de kinderen en 4% tot 23% voor de moeders)

 2. Hypochlycemie (onbalans in de suikerspiegel) komt in circa 90% van de gevallen voor, zowel bij moeder als kind. Suikergebruik dient absoluut, met voorrang gestopt te worden.

 3. Allergie / intolerantie voor vanille komt voor bij 100% van de geteste personen. Uitsluiting uit de voeding is dan ook noodzakelijk. Let er op, dat vanille in veel producten voorkomt.

 4. Vezeltekort komt in 100% van de gevallen voor bij de moeder, in 82% bij de kinderen. Het PlatoProtocol dieet voorziet in de oplossing van dit probleem.

 5. Tekorten aan Omega 3 en Omega 6 vetzuren (moeders 100%, kinderen 91%).

 6. De moeder is in 100% van de gevallen vergiftigd met zware metalen, pesticiden e.d.

 7. Het vaak genoemde secretinetekort kwam in geen enkel geval voor

 8. Lithiumtekort komt voor bij ongeveer 70% van de geteste ouders, bij de kinderen is dit ruim 18%. Lithium is een mineraal dat eigenlijk alleen voorkomt in leidingwater, waar het in veel gevallen al uitgezuiverd wordt. Een tekort aan Lithium geeft klachten als een overspannen zenuwgestel, depressieve gevoelens, hoge bloeddruk, onrust, trillen, zenuwpijn, nierproblemen, reuma en jicht. Lithium wordt in het PlatoProtocol meegeleverd.

 9. SAMe tekort komt in geen van de gevallen voor

 10. Voedselintoleranties / allergie komen voor in ruim 90% van de gevallen. De enige persoon waarbij zich dit niet voordoet heeft het PlatoProtocol dieet geheel gevolgd. Dit kind eet alles weer, behalve SUIKER

 11. Vergiftiging als gevolg van inentingen komen in bijna alle geteste gevallen voor. De enige persoon waarbij zich dit niet (meer) voordoet heeft het PlatoProtocol dieet geheel gevolgd.

 12. Vergiftiging in verband met gebruik van antibiotica komt in 91% van de gevallen voor. De enige persoon waarbij zich dit niet (meer) voordoet heeft het PlatoProtocol dieet geheel gevolgd.

 13. In alle gevallen is er sprake van een meervoudige intolerantie / voedselallergie. De enige persoon waarbij zich dit niet meer voordoet heeft het PlatoProtocol dieet geheel gevolgd.

 14. Het teveel aan koper (metaal) in het lichaam komt alleen voor bij mensen die zelfstandig veel vitaminen en mineralen gebruiken. Te veel koper heeft een negatief effect op het zinkgehalte, wat op zijn beurt een directe relatie heeft met geheugen en concentratie. Te veel is niet goed, te weinig is ook niet goed.

 15. Magnesiumtekort bij 100% van de gemeten kinderen en 82% van de moeders. Dus ook de kinderen die gebruik maken van multi-vitamines van diverse fabrikaten. Hoe kan dit? 1. Te weinig Magnesium in de voeding. 2. Slechte opname van magnesium door het lichaam. Dit laatste geval komt door malabsorbsie in de darmen. Bij ruim 90% komt tegelijk een darmslijmvliesprobleem voor en bij 55% een malabsorbsie in de dunne darm (en het merendeel heeft dus last van beide). Tevens kan het komen door een TEVEEL aan Calcium, een leverprobleem, een nierprobleem, alcoholgebruik of een operatie. (Ook komt anticonceptiepilgebruik voor, maar dit is bij de gemeten groep kinderen niet het geval). Een laag niveau van Magnesium kan leiden tot een aantal problemen: Slapeloosheid, hoge bloeddruk, nierstenen, kanker, premenstrueel syndroom, e.d. Symptomen zijn: Vermoeidheid, geestelijke verwarring, irritatie, zwakte, hartstoornissen, problemen met zenuwprikkels en spiertrekkingen, verlies aan eetlust, slapeloosheid en gevoeligheid voor stress. In de test is tevens sprake van een Calciumtekort bij velen. Na de druppels daalt zowel het Magnesium- als het Calciumtekort, echter niet geheel in verhouding.

 16. Levende mazelen komen voor bij 88% van de gemeten gevallen. Slecht 1 geval blijft hiervan verschoond en wel degene die het PlatoProtocol dieet reeds heeft gebruikt.

 17. Zinktekort komt voor in 100% van de gevallen bij de kinderen uit het onderzoek. Er is een directe relatie tussen zinktekort en magnesiumtekort. (zie voor details 2 punten terug). Symptomen van zinktekorten: regelmatige infecties, slaap- en gedragsstoornissen, vertraagde wondheling, psychiatrische ziekten, suikerintolerantie, malabsorbsieproblemen in de dunne darm, verminderde eetlust, groeivertraging, verlies van geur en smaak, vertraagde pubertijd, nachtblindheid, huidproblemen, bindweefselproblemen, reumatoïde artritis en alcoholmisbruik.

 18. Seleniumtekorten bij moeders 91% en kinderen 81% van de gevallen. Seleniumtekort kan leiden tot hartziekten, kanker en een verlaagde werking van het immuunsysteem. Omdat het lichaam slechts erg weinig Selenium nodig heeft en er heel snel een overdosis genomen wordt dient u hier zeer voorzichtig mee te zijn. De opname van Selenium wordt nadelig beïnvloed door zware metalenvergiftiging in het lichaam. In onze test was dit het geval bij 100% van de personen. In het geval van de persoon die het PlatoProtocol dieet had gebruikt en waar geen zware metalenvergiftiging meer voorkwam, was er ook geen Seleniumtekort. Het verdient dus de voorkeur om de oorzaak weg te nemen, voordat we het tekort gaan aanvullen en daarmee de oorzaak verdoezelen.

 19. Candida (schimmelinfecties) komen voor bij 88% van de kinderen en bij 79% van de moeders. Komt als enige niet voor bij die persoon die het PlatoProtocol dieet al heeft gebruikt.

 20. Tekort aan vitaminen A, D, E, K, B, komt voor bij 91% van de ouders en bij 82% van de kinderen

 21. Ginseng en Ginko Biloba zijn in een wetenschappelijk onderzoek aangegeven als een mogelijk tekort bij kinderen met ADHD en aanverwante stoornissen. Uit ons onderzoek blijkt dat het tekort in 9% van de gevallen (1 kind) voorkomt. Soms duidt een dergelijk tekort op een hersenafwijking. Bij de moeders komt een tekort aan Ginseng voor van 82% en een tekort aan Ginko Biloba bij 73%.

 Kees de Vries, Drunen, december 2002


HOME ] Achtergrondinfo ] Angst ] Contact ] Dieet ] DSM IV criteria ] In memoriam ] Links ] Organon ] [ PlatoProtocol ] Dieetuitleg ] Antidepressiva ] nieuws.htm ]